Gebruiksvoorwaarden

ALVORENS DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”) ZORGVULDIG DOOR. De https://TechToRoms.com website (de “Service”) beheerd door TechToRoms is voor u beschikbaar onder deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden").

U gaat akkoord met deze Voorwaarden om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Service bezoekt, gebruikt of er anderszins interactie mee heeft.

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden als u de Service opent of gebruikt. U krijgt geen toegang tot de Service als u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven eigendom van: TechToRoms.

Links naar andere sites

TechToRoms is geen eigenaar van of beheert geen van de sites of services van derden waarnaar als gevolg van onze Service kan worden gelinkt.

U gaat ermee akkoord dat fooien en donaties aan TechToRoms zijn vrijwillig en u wordt niet verplicht of aangemoedigd om geld te geven. U gaat er verder mee akkoord dat TechToRoms is niet aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt als gevolg van het gebruik of het opnieuw laden van inhoud, goederen of diensten die toegankelijk zijn via websites of diensten.

Lees de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle websites of services van derden die u bezoekt zorgvuldig door.

Beëindiging

Om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, als u de Voorwaarden schendt, kunnen we de toegang tot onze Service onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid beëindigen of opschorten. Alle bepalingen van de Voorwaarden die na beëindiging moeten blijven gelden, blijven van kracht nadat deze hebben plaatsgevonden, inclusief eigendomsbepalingen, uitsluitingen van garanties, beperkingen op vergoedingen, enzovoort.

Disclaimer

U gebruikt de Dienst op eigen risico. De status "AS IS" en "AS AVAILABLE" van de Service is onbetwist. De Service wordt geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Toepasselijk recht

De wetten van Portugal zijn van toepassing op deze Voorwaarden, ongeacht eventuele conflicterende wetten. Ons verzuim om tijdig te handelen bij een schending of schending van deze voorwaarden, wordt niet beschouwd als een intentie om afstand te doen van of afstand te doen van onze rechten. Als een rechtbank bepaalt dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van toepassing. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service, en ze vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de service.

Leeftijd

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Als een beoordeling significant is, zullen we proberen u ten minste 30 dagen voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden op de hoogte te stellen. Naar onze mening is een grote verandering er een die de inhoud van uw relatie met ons beïnvloedt. U stemt ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden als u onze Service blijft openen of gebruiken nadat deze van kracht zijn geworden. Als u niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Service.

Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan a.u.b contact opnemen..